r9office@gmail.com 044-245188

ข้อมูล: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ตามโครงการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ตามโครงการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  COO