r9office@gmail.com 044-245188

ข้อมูล: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings จำนวน ๒ account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings จำนวน ๒ account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  COO