r9office@gmail.com 044-245188

ข้อมูล: กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

  กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
  CSO