r9office@gmail.com 044-245188

ข้อมูล: ขอเชิญประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ขอเชิญประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  CIO