r9office@gmail.com 044-245188

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเขตสุขภาพที่ 9ปฏิทินสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CSOคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25662023-01-27ข้อมูล
2CSOคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25652023-01-27ข้อมูล
3CSOคำสั่งคณะทำงานวิจัยและพัฒนารูปแบบสถานีรักษ์สุขภาพ (Health station) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25662023-01-27ข้อมูล
4CSOคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบสถานีรักษ์สุขภาพ (Health station) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25662023-01-27ข้อมูล
5CSOคำสั่งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรค และภัยสุขภาพศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ระดับเขตสุขภาพที่ 92023-01-24ข้อมูล
6CSOคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 24 สาขา เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 25652023-01-18ข้อมูล
7CSOคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Chief Service Officer : CSO) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 25662023-01-18ข้อมูล
8CIOสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 92021-10-25ข้อมูล
9CIOประกาศรายชื่อ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตุขภาพที่ 92021-08-27ข้อมูล
10CIOประกาศรายชื่อ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตุขภาพที่ 92021-08-27ข้อมูล
11CIOคำสั่งที่ 654-2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ2021-06-23ข้อมูล
12CIOว.450 คำสั่งที่ 753-2564 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข2021-07-13ข้อมูล
13CIOระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.25642021-06-22ข้อมูล
14CIOคำสั่งที่ 753-2564 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข2021-07-13ข้อมูล
15CIOคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25642021-09-08ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CFOFinancial Star 17มิ.ย.652022-06-22ข้อมูล
2CFOPCU/NPCUเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล2022-06-22ข้อมูล
3CFOการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังระดับเขตและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big rock) เขตสุขภาพที่ 92022-04-25ข้อมูล
4CSOกำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์2022-03-01ข้อมูล
5CIOประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-29ข้อมูล
6CIOขอส่งคำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-25ข้อมูล
7CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 12021-09-07ข้อมูล
8CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-15ข้อมูล
9CIOขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-11-29ข้อมูล
10CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/25642021-09-22ข้อมูล
11CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-11-11ข้อมูล
12CIOขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-21ข้อมูล
13CIOขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569)2021-09-14ข้อมูล
14CIOขอเชิญประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-15ข้อมูล
15CIOขอเชิญประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-06ข้อมูล
16CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 12021-09-08ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1COOประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256523/01/2566ข้อมูล
2COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/2565ข้อมูล
3COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2565ข้อมูล
4COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/12/2565ข้อมูล
5COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/12/2565ข้อมูล
6COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะอาหารสำหรับ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/12/2565ข้อมูล
7COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน20/12/2565ข้อมูล
8COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2565ข้อมูล
9COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการสายชาร์ตแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2565ข้อมูล
10COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0001/5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/12/2565ข้อมูล
11COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/12/2565ข้อมูล
12COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/11/2565ข้อมูล
13COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กพ 5318 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน22/12/2565ข้อมูล
14COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตั้งโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 6 ป้าย ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 902/11/2565ข้อมูล
15COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด27/10/2565ข้อมูล
16COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมขาแขวนทีวีชนิดติดผนัง จำนวน ๑ ชุด21/11/2565ข้อมูล
17COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย จำนวน 3 ป้าย ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 922/12/2565ข้อมูล
18COOรายการแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1)03/01/2566ข้อมูล
19COOรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1)06/12/2565ข้อมูล
20COOรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565(แบบ สขร.1)30/11/2565ข้อมูล
21COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/12/2565ข้อมูล
22COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการคีย์บอร์ดและเมาส์แบบไร้สาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565ข้อมูล
23COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการแฟลชไดร์ฟ (Fiash Drive) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/11/2565ข้อมูล
24COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการฮาร์ดดิสแบบติดตั้งภายนอก (External Hard Disk) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/2565ข้อมูล
25COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/12/2565ข้อมูล
26COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/2565ข้อมูล
27COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/2565ข้อมูล
28COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/11/2565ข้อมูล
29COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/10/2565ข้อมูล
30COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อกลุ่มงาน จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/11/2565ข้อมูล
31COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/11/2565ข้อมูล
32COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน้าสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/11/2565ข้อมูล
33COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๖๖ ชัยภูมิ (เปลี่ยนยาง ๔ เส้น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/2565ข้อมูล
34COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2565ข้อมูล
35COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ (เปลี่ยนหม้อน้ำ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/2565ข้อมูล
36COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง ๕๑๐๓ นครราชสีมา (เปลี่ยนยาง ๔ เส้น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/2565ข้อมูล
37COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/2565ข้อมูล
38COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงา่นพัฒนาโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/2565ข้อมูล
39COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/11/2565ข้อมูล
40COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/2565ข้อมูล
41COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/2565ข้อมูล
42COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
43COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
44COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
45COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
46COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/2565ข้อมูล
47COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/2565ข้อมูล
48COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรางวัล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/2565ข้อมูล
49COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2565ข้อมูล
50COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5103 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2565ข้อมูล
51COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลยบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/05/2565ข้อมูล
52COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/05/2565ข้อมูล
53COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤษภาคม 256502/05/2565ข้อมูล
54COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565ข้อมูล
55COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
56COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเอนกประสงค์ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2565ข้อมูล
57COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง ๕๑๐๓ นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/2565ข้อมูล
58COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
59COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
60COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
61COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
62COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2565ข้อมูล
63COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ (นครราชสีมา - พิษณุโลก) จำนวน 4 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565ข้อมูล
64COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
65COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
66COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
67COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
68COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
69COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
70COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
71COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขตปฏิรูป เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/09/2565ข้อมูล
72COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการจัดการความรู้ จากบทเรียนโควิด 19 ตามโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/09/2565ข้อมูล
73COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดเก้าอี้รับแขก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565ข้อมูล
74COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565ข้อมูล
75COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2565ข้อมูล
76COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2565ข้อมูล
77COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่ปรึกษาและผู้บริหาร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565ข้อมูล
78COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/2565ข้อมูล
79COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/2565ข้อมูล
80COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565ข้อมูล
81COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
82COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/08/2565ข้อมูล
83COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หัวข้อการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565ข้อมูล
84COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หัวข้อการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565ข้อมูล
85COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ดแสดงผลงาน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หัวข้อการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565ข้อมูล
86COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๘ รายการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/09/2565ข้อมูล
87COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ (นครราชสีมา - ศรีสะเกษ) จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
88COOประกาศผู้ชนะการสนอราคาเช่าห้องประชุม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
89COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
90COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCH R๙ Plus ก้าวไปข้างหน้า ตามวิถี New Normal เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
91COOประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕20/07/2565ข้อมูล
92COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2565ข้อมูล
93COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งรั้วบริเวณหน้าสำนักงาน และโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2565ข้อมูล
94COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๖๖ ชัยภูมิ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/2565ข้อมูล
95COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ตามโครงการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ และประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/2565ข้อมูล
96COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2565ข้อมูล
97COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์กำกับ ติดตาม ข้อมูลทางการเงิน H money เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2565ข้อมูล
98COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับงานประมมวลผล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/2565ข้อมูล
99COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรางวัล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/2565ข้อมูล
100COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มคู่มือเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/2565ข้อมูล
101COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/2565ข้อมูล
102COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/2565ข้อมูล
103COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/2565ข้อมูล
104COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/2565ข้อมูล
105COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/2565ข้อมูล
106COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/2565ข้อมูล
107COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์เรื่อง Kick Off Health Station For All จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/04/2565ข้อมูล
108COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/04/2565ข้อมูล
109COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/02/2565ข้อมูล
110COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสวนหย่อม อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/2565ข้อมูล
111COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับเขต เพื่อตอบสนองการดำเนินงานเขตปฏิรูปนำร่อง เขตสุขภาพที่ ๙ คันที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/2565ข้อมูล
112COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับเขต เพื่อตอบสนองการดำเนินงานเขตปฏิรูปนำร่อง เขตสุขภาพที่ ๙ คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/2565ข้อมูล
113COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเแพาะเจาะจง02/02/2565ข้อมูล
114COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง28/12/2564ข้อมูล
115COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง12/11/2564ข้อมูล
116COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565ข้อมูล
117COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/2565ข้อมูล
118COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ตามโครงการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/2565ข้อมูล
119COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/2565ข้อมูล
120COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/2565ข้อมูล
121COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/2565ข้อมูล
122COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/2565ข้อมูล
123COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2564ข้อมูล
124COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ ๔๔๒๔J๓๗๙๔ และหมายเลขบริการ ๔๔๒๔J๓๗๙๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2564ข้อมูล
125COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/12/2564ข้อมูล
126COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/02/2565ข้อมูล
127COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/2565ข้อมูล
128COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/2565ข้อมูล
129COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/2565ข้อมูล
130COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings จำนวน ๒ account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/02/2565ข้อมูล
131COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช็คระยะรถตู้ราชการ ทะเบียน นง ๕๑๐๓ นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/2565ข้อมูล
132COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565ข้อมูล
133COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/2565ข้อมูล
134COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565ข้อมูล
135COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เซฟนิรภัย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/03/2565ข้อมูล
136COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง11/03/2565ข้อมูล
137COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งนักโสตทัศนศึกษา11/03/2565ข้อมูล
138COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/11/2564ข้อมูล
139COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/2565ข้อมูล
140COOประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 256428/01/2565ข้อมูล
141COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2564ข้อมูล
142COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง02/01/2565ข้อมูล
143COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2564ข้อมูล
144COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาเครื่องมือ กำกับ ติดตาม ข้อมูลทางการเงิน H monery เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/2564ข้อมูล
145COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คระยะรถตู้ราชการ ทะเบียน นข ๒๕๖๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/12/2564ข้อมูล
146COOผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3795 เดือน กันยายน พ.ศ.256423/12/2564ข้อมูล
147COOผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 เดือน กันยายน พ.ศ.256423/12/2564ข้อมูล
148COOผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256423/12/2564ข้อมูล
149COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2564ข้อมูล
150COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้อง ผนังเบา ยิบซั่ม โครงซิไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2564ข้อมูล
151COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร16/11/2564ข้อมูล
152COOประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.256429/10/2564ข้อมูล
153COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดทำห้องประชุม EOC22/09/2564ข้อมูล
154COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟส่องป้าย และเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 222/09/2564ข้อมูล
155COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
156COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 20 กล่อง และรายการตลับลูกดรัม จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
157COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
158COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
159COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
160COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
161COOประกาศประกวดราคาซื้อ จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน14/09/2564ข้อมูล
162COOยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน13/09/2564ข้อมูล
163COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256408/09/2564ข้อมูล
164COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/2564ข้อมูล
165COOประกาศประกวดราคาซื้อ จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน03/09/2564ข้อมูล
166COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 10 จ้างทำป้ายไวนิล ติดตั้งพร้อมโครงไม้ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒03/09/2564ข้อมูล
167COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง03/09/2564ข้อมูล
168COOประกาศราคากลาง จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙)03/09/2564ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1COOประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2021-12-03ข้อมูล
2COOประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2021-12-14ข้อมูล
3COOประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2021-12-28ข้อมูล
4COOประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2022-05-28ข้อมูล
5CFOหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง2022-08-09ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CFOข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 92021-09-08ข้อมูล
2CFOรายงานผลการดำเนินงาน CFO ประจำปี 25642022-02-25ข้อมูล
3COOบทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารราชการ พ.ศ. 25402022-03-01ข้อมูล
4CIOบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ การติดตามและประเมินผล M&E (One page 13 ประเด็น) เขตสุขภาพที่ 92021-12-29ข้อมูล
5CIOแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-30ข้อมูล
6CSOสรุปผลงานตัวชี้วัดตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 92022-11-02ข้อมูล
7CFOรายงานผลการดำเนินงานบริหารการเงินและการคลัง (CFO) ประจำปี 25652023-01-23ข้อมูล

ติดต่อเรา

ที่อยู่

529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์-แฟกซ์

หมายเลขโทรศัพท์: 044-245188

แฟกซ์: 044-244089

Your message has been sent. Thank you!