r9office@gmail.com 044-245188

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเขตสุขภาพที่ 9ปฏิทินสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CIOสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 92021-10-25ข้อมูล
2CIOประกาศรายชื่อ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตุขภาพที่ 92021-08-27ข้อมูล
3CIOประกาศรายชื่อ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตุขภาพที่ 92021-08-27ข้อมูล
4CIOคำสั่งที่ 654-2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ2021-06-23ข้อมูล
5CIOว.450 คำสั่งที่ 753-2564 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข2021-07-13ข้อมูล
6CIOระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.25642021-06-22ข้อมูล
7CIOคำสั่งที่ 753-2564 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข2021-07-13ข้อมูล
8CIOคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 25642021-09-08ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CFOการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังระดับเขตและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big rock) เขตสุขภาพที่ 92022-04-25ข้อมูล
2CSOกำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์2022-03-01ข้อมูล
3CIOประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-29ข้อมูล
4CIOขอส่งคำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-25ข้อมูล
5CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 12021-09-07ข้อมูล
6CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-15ข้อมูล
7CIOขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-11-29ข้อมูล
8CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/25642021-09-22ข้อมูล
9CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-11-11ข้อมูล
10CIOขอเชิญประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและลงนามบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-21ข้อมูล
11CIOขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569)2021-09-14ข้อมูล
12CIOขอเชิญประชุมสรุปแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Big Rock) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-15ข้อมูล
13CIOขอเชิญประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 9 ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2565-2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-06ข้อมูล
14CIOขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 12021-09-08ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน้าสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/11/2565ข้อมูล
2COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๖๖ ชัยภูมิ (เปลี่ยนยาง ๔ เส้น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/11/2565ข้อมูล
3COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2565ข้อมูล
4COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ (เปลี่ยนหม้อน้ำ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/2565ข้อมูล
5COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง ๕๑๐๓ นครราชสีมา (เปลี่ยนยาง ๔ เส้น) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/2565ข้อมูล
6COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/10/2565ข้อมูล
7COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงา่นพัฒนาโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/11/2565ข้อมูล
8COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบฉากกั้นห้อง (พาทิชั่น) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/11/2565ข้อมูล
9COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/09/2565ข้อมูล
10COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/08/2565ข้อมูล
11COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
12COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
13COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
14COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
15COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/06/2565ข้อมูล
16COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/06/2565ข้อมูล
17COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรางวัล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/2565ข้อมูล
18COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2565ข้อมูล
19COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5103 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/06/2565ข้อมูล
20COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลยบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/05/2565ข้อมูล
21COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/05/2565ข้อมูล
22COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤษภาคม 256502/05/2565ข้อมูล
23COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/10/2565ข้อมูล
24COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
25COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องเอนกประสงค์ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/10/2565ข้อมูล
26COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง ๕๑๐๓ นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/10/2565ข้อมูล
27COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
28COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
29COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
30COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
31COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/10/2565ข้อมูล
32COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ (นครราชสีมา - พิษณุโลก) จำนวน 4 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/10/2565ข้อมูล
33COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
34COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
35COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
36COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
37COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
38COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
39COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/09/2565ข้อมูล
40COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเขตปฏิรูป เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/09/2565ข้อมูล
41COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการจัดการความรู้ จากบทเรียนโควิด 19 ตามโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/09/2565ข้อมูล
42COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดเก้าอี้รับแขก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565ข้อมูล
43COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565ข้อมูล
44COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2565ข้อมูล
45COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/09/2565ข้อมูล
46COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่ปรึกษาและผู้บริหาร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/09/2565ข้อมูล
47COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/2565ข้อมูล
48COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/09/2565ข้อมูล
49COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์ พร้อมติดตั้ง ห้องผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/08/2565ข้อมูล
50COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/07/2565ข้อมูล
51COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/08/2565ข้อมูล
52COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หัวข้อการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565ข้อมูล
53COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หัวข้อการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565ข้อมูล
54COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ดแสดงผลงาน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หัวข้อการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/08/2565ข้อมูล
55COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ (นครราชสีมา - ศรีสะเกษ) จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
56COOประกาศผู้ชนะการสนอราคาเช่าห้องประชุม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่ เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
57COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
58COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCH R๙ Plus ก้าวไปข้างหน้า ตามวิถี New Normal เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/07/2565ข้อมูล
59COOประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕20/07/2565ข้อมูล
60COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2565ข้อมูล
61COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งรั้วบริเวณหน้าสำนักงาน และโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2565ข้อมูล
62COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๒๕๖๖ ชัยภูมิ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/2565ข้อมูล
63COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ตามโครงการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ และประชุมคณะกรรมการทีมนำระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/2565ข้อมูล
64COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/07/2565ข้อมูล
65COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์กำกับ ติดตาม ข้อมูลทางการเงิน H money เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2565ข้อมูล
66COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา สำหรับงานประมมวลผล จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/2565ข้อมูล
67COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรางวัล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/2565ข้อมูล
68COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มคู่มือเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/06/2565ข้อมูล
69COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/06/2565ข้อมูล
70COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเงินการคลัง (Financial Star) เขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/06/2565ข้อมูล
71COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/05/2565ข้อมูล
72COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/2565ข้อมูล
73COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ ๑๑ (สุราษฏร์ธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/05/2565ข้อมูล
74COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/2565ข้อมูล
75COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์เรื่อง Kick Off Health Station For All จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/04/2565ข้อมูล
76COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/04/2565ข้อมูล
77COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/02/2565ข้อมูล
78COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงสวนหย่อม อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/03/2565ข้อมูล
79COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับเขต เพื่อตอบสนองการดำเนินงานเขตปฏิรูปนำร่อง เขตสุขภาพที่ ๙ คันที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/2565ข้อมูล
80COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับเขต เพื่อตอบสนองการดำเนินงานเขตปฏิรูปนำร่อง เขตสุขภาพที่ ๙ คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/2565ข้อมูล
81COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเแพาะเจาะจง02/02/2565ข้อมูล
82COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง28/12/2564ข้อมูล
83COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง12/11/2564ข้อมูล
84COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 และหมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565ข้อมูล
85COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/2565ข้อมูล
86COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม ตามโครงการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/2565ข้อมูล
87COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/2565ข้อมูล
88COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/2565ข้อมูล
89COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/2565ข้อมูล
90COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/2565ข้อมูล
91COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2564ข้อมูล
92COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ ๔๔๒๔J๓๗๙๔ และหมายเลขบริการ ๔๔๒๔J๓๗๙๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง16/12/2564ข้อมูล
93COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/12/2564ข้อมูล
94COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/02/2565ข้อมูล
95COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/02/2565ข้อมูล
96COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/02/2565ข้อมูล
97COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง07/03/2565ข้อมูล
98COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings จำนวน ๒ account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/02/2565ข้อมูล
99COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช็คระยะรถตู้ราชการ ทะเบียน นง ๕๑๐๓ นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/2565ข้อมูล
100COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565ข้อมูล
101COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/01/2565ข้อมูล
102COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/01/2565ข้อมูล
103COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เซฟนิรภัย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/03/2565ข้อมูล
104COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง11/03/2565ข้อมูล
105COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งนักโสตทัศนศึกษา11/03/2565ข้อมูล
106COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/11/2564ข้อมูล
107COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/2565ข้อมูล
108COOประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 256428/01/2565ข้อมูล
109COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2564ข้อมูล
110COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง02/01/2565ข้อมูล
111COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3795 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2564ข้อมูล
112COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาเครื่องมือ กำกับ ติดตาม ข้อมูลทางการเงิน H monery เขตสุขภาพที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/12/2564ข้อมูล
113COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คระยะรถตู้ราชการ ทะเบียน นข ๒๕๖๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/12/2564ข้อมูล
114COOผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3795 เดือน กันยายน พ.ศ.256423/12/2564ข้อมูล
115COOผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายเลขบริการ 4424J3794 เดือน กันยายน พ.ศ.256423/12/2564ข้อมูล
116COOผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256423/12/2564ข้อมูล
117COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2564ข้อมูล
118COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้อง ผนังเบา ยิบซั่ม โครงซิไลน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/12/2564ข้อมูล
119COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร16/11/2564ข้อมูล
120COOประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.256429/10/2564ข้อมูล
121COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดทำห้องประชุม EOC22/09/2564ข้อมูล
122COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟส่องป้าย และเปลี่ยนหลอดไฟห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ 222/09/2564ข้อมูล
123COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
124COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 20 กล่อง และรายการตลับลูกดรัม จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
125COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
126COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
127COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
128COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/09/2564ข้อมูล
129COOประกาศประกวดราคาซื้อ จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน14/09/2564ข้อมูล
130COOยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน13/09/2564ข้อมูล
131COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256408/09/2564ข้อมูล
132COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/09/2564ข้อมูล
133COOประกาศประกวดราคาซื้อ จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙) จำนวน ๑ งาน03/09/2564ข้อมูล
134COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 10 จ้างทำป้ายไวนิล ติดตั้งพร้อมโครงไม้ ห้องประชุมนครชัยบุรินทร์ ๒03/09/2564ข้อมูล
135COOประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2566 ชัยภูมิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง03/09/2564ข้อมูล
136COOประกาศราคากลาง จัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๙)03/09/2564ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1COOประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2021-12-03ข้อมูล
2COOประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2021-12-14ข้อมูล
3COOประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2021-12-28ข้อมูล
4COOประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)2022-05-28ข้อมูล
5CFOหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง2022-08-09ข้อมูล
ลำดับ กลุ่มงาน ชื่อเรื่อง วันที่อัพโหลดข้อมูล ดูข้อมูล
1CFOข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 92021-09-08ข้อมูล
2CFOรายงานผลการดำเนินงาน CFO ประจำปี 25642022-02-25ข้อมูล
3COOบทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารราชการ พ.ศ. 25402022-03-01ข้อมูล
4CIOบันทึกข้อตกลงตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ การติดตามและประเมินผล M&E (One page 13 ประเด็น) เขตสุขภาพที่ 92021-12-29ข้อมูล
5CIOแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-12-30ข้อมูล
6CSOสรุปผลงานตัวชี้วัดตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 92022-11-02ข้อมูล

ติดต่อเรา

ที่อยู่

529/2 ถนน จอมพล ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์-แฟกซ์

หมายเลขโทรศัพท์: 044-245188

แฟกซ์: 044-244089

Your message has been sent. Thank you!